D9LVN 112 2002

Standard User:
1. Pressure Calibrator
2. Multimeter 6 1/2 digit
3. Standard Power Supply 24 VDC

Phương Pháp Kết Nối Hiệu Chuẩn Bộ Chuyển Đổi Áp Suất Với Phương Tiện Chuẩn Áp Suất Hi-Tech

Phương pháp kết nối đổng hồ đo suất kiểu điện tử (Áp kế chỉ thị số )

Phương pháp kết nối đổng hồ đo áp suất kiểu lò xo (áp kế lò xo)

Sơ đồ nguyên lý kết nối UUT Và STD trong quá trình hiệu chuẩn bộ chuyển đổi áp suất