Đồng hồ so – Quy trình hiệu chuẩn

Dial indicators – Methods and means of calibration
1. Phạm vi áp dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn (QTHC) đồng hồ so có phạm vi đo và giá trị
độ chia nh- sau:
– Phạm vi đo (0-50) mm, giá trị độ chia 0,01 mm;
– Phạm vi đo (0-10) mm, giá trị độ chia 0,002 mm;
– Phạm vi đo (0-5) mm, giá trị độ chia 0,001 mm.

 

 

DLVN 75-2001-QTHC Dong ho so