• Nhiệt kế bức xạ được hiệu chuẩn theo phương pháp so sánh trực tiếp số chỉ nhiệt độ của nhiệt kế bức xạ với số chỉ nhiệt độ của nguồn bức xạ vật đen chuẩn tại mỗi điểm hiệu chuẩn . So sánh nhiệt độ được tiến hành từ điểm hiệu chuẩn thấp đến điểm hiệu chuẩn cao  trong dải nhiệt độ làm việc của nhiệt kế bức xạ cần hiệu chuẩn .

  • Điểm hiệu chuẩn là các điểm nhiệt độ cách đều nhau trong dải nhiệt độ làm việc của nhiệt kế bức xạ và không được ít hơn 3 .
  • Đặt giá trị nhiệt độ của nguồn bức xạ vật đen chuẩn ứng với điểm hiệu chuẩn thấp nhất , khi nhiệt độ ổn định sau10 phút, tiến hành đo theo trình tự sau:
  • Kiểm tra lại vị trí, khoảng cách, đường ngắm quang học giữa nhiệt kế bức xạ và nguồn bức xạ vật đen chuẩn .
  • Bật công tắc đo của nhiệt kế bức xạ (UUT),chỉnh vị trí để đạt nhiệt độ lớn nhất, tiến hành đo và đọc số chỉ nhiệt độ của nhiệt kế bức xạ (UUT) và nguồn bức xạ vật đen chuẩn (STD), số lần đọc không ít hơn 5 lần, sau 1 phút lấy 1 giá trị. Trình tự đọc theo thứ tự:
  • Nguồn bức xạ vật đen chuẩn  ® Nhiệt kế bức xạ
  • Lần lượt tiến hành đo  đối với các điểm hiệu chuẩn tiếp theo  .