DLVN-303 2016 NHIỆT KẾ THUỶ TINH – THỦY NGÂN CHUẨN

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ PHÁT ÁP CAO