HTPC-URM-01:  Quy trình hiệu chuẩn phương tiện đo năng lương UV/

Ultraviolet RadiometerCalibration procedure

Tham khảo  một số phương tiện đo năng lương UV

http://www.ushiolighting.co.jp/parts/product_pdf/107.pdf